Soutěž Shogun Podmínky

1. Soutěž
1.1. Pořadatelem soutěže “Soutěž Shogun” je společnost Higarden s.r.o.  se sídlem Higarden s.r.o. K žižkovu 640/9, Praha 9, 19000 IČ:04319346
1.2. Soutěž “Soutěž Shogun” je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.higarden.cz, tj. 1.06.2022. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno dne 31.08.2022 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže proběhne do 1.10.2022.
1.3. Soutěž “Soutěž Shogun” je určena pro všechny stávající i nové klienty, kteří v období od 1.06.2022 do 31.08.2022, kteří si zakoupí produkt značky Shogun. Objednávku, v němž je jeden nebo více hnojiv Shogun řádně příjmou, zaplatí a nevrátí ve 30ti denní lhůtě na vrácení, čímž se kvalifikují do soutěže.
1.4. Do slosování bude zařazena každá položka hnojiva shogun, která splní kritéria. To znamená, že čím víc hnojiv Shogun koupíte, tím větší šance vyhrát!

2. Jak se zúčastnit:
a) Nakupte hnojiva Shogun na www.higarden.cz mezi 1.06.2022 do 31.08.2022 a jste automaticky zařazeni do slosování o vouchery na hnojiva Shogun. Každý produkt = 1x vstup do slosování, tedy při nákupu 5ti produktů Shogun v jedné objednávce automaticky získáváte 5 šancí na výhru.

b) Kvalifikujte se do soutěže “Soutěž Shogun” tím, že objednávku příjmete a uhradíte, dle Vámi zvolené platební metody a nevrátíte zboží ve 30ti denní lhůtě.

2. Soutěžící
2.1. Akce se mohou zúčastnit všichni stávající klienti, kteří v kvalifikačním období nakoupí hnojiva značky Shogun přes webové stránky www.higarden.cz, a kteří splní kvalifikační pravidla. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle dokumentu „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“.
2.2. Akce se nesmí zúčastnit, a nemají nárok na výhru - zaměstnanci společnosti Higarden s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
2.3. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

3. Podmínky soutěže
Účastníkem soutěže se stane každý stávající i budoucí zákazník společnosti higarden s.r.o., který si v kvalifikačním období zakoupí hnojivo značky Shogun. Toto hnojivo a s ním spojenou objednávku, v němž je jeden nebo více hnojiv Shogun řádně příjme, zaplatí a nevrátí ve 30ti denní lhůtě na vrácení, čímž se kvalifikují do soutěže “Soutěž Shogun” 
Do soutěže budou zařazeny pouze uhrazené objednávky. Uhrazenou objednávkou se rozumí peníze přijaté na našem bankovním účtu.

4. Výhra
4.1. Klienti, kteří se kvalifikovali, budou zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem z databáze účastníků, kteří se kvalifikovali do Soutěže.

a) Hlavní cena Voucheru v hodnotě 5 000,-Kč na hnojiva Shogun.
Počet výherců - 1.

b) Druhá cena Voucheru v hodnotě 2 000,-Kč na hnojiva Shogun.
Počet výherců - 5.

4.3.Počet objednávek není omezený. Každá objednávka, která splňuje podmínky soutěže, bude zařazena do slosování a tímto zvýší šanci na výhru.
4.4.O výhře bude výherce informován telefonicky a e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce na stránkách společnosti higarden s.r.o. www.higarden.cz.

5. Předání výhry
Výhra bude klientovi předána elektronicky, či jiným způsobem po domluvě
O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňujícímu podmínky akce uvedené v odstavci 3. V případě předání výhry náhradníkovi, ztrácí původní výherce nárok na výhru. Platnost výhry je 1 měsíc od doručení oznámení.

6. Vyloučení ze soutěže
Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.
Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

7. Práva a povinnosti
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

8. Osobní údaje
Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

9. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly.
Uvedené pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách www.higarden.cz, jsou platná od 1.06.2022 a v rámci soutěže jsou považována za jediná úplná a konečná. Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky soutěže se řídí právním řádem České republiky.


V Praze dne 18.05.2022